Vedtægter

Vedtægter for WEWANT2RUN

§ 1 – Navn og formål

Klubbens navn er WEWANT2RUN og dens hjemsted er den enhver tid siddende formands privatadresse.

WEWANT2EUN formål er at fremme struktureret, varieret løbetræning for alle interesserede. Ligeledes er formålet at udbrede glæden ved løb og fremme socialt kammeratskab og sammenhold i foreningen.

§2 – Medlemskab af WEWANT2RUN.

Som medlem af WEWANT2RUN kan optages alle der skriftlig – på foreningen mailadresse – har tilkendegivet interesse i løbetræning, træning i powerwalk og lignende. 

For at opnå fuldgyldigt medlemskab skal foreningen have modtaget kontingentbetaling for indeværende regnskabsår.

Udmeldelse kan ske på klubbens mail til formanden inden regnskabsårets afslutning

Udmeldte har intet krav på tilbagebetaling af kontingent, eller foreningens øvrige midler.

Foreningens bestyrelse kan afslå personers optagelse, såfremt den konkrete persons ikke opfylder foreningens formål. Ligeledes kan en person ekskluderes efter en skriftligadvarsel, såfremt de ikke efterlever foreningens formål.

§3 – Kontingent

Medlemmerne betaler kontingent til WEWANT2RUN, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Ligeledes fastsætter generalforsamlingen størrelsen af eventuelt indskud for nye medlemmer.

Årligt kontingent forfalder pr. 1. februar.
Regnskab følger kalenderåret.

§4 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er WEWANT2RUN højeste myndighed. 

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned (første gang i år 2021).

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Valg foretages ved håndsoprækning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent og indskud

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelse

a. Bestyrelsen af WEWANT2RUN består af min 3 personer og maks 7 personer.

b. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kassere samt menigt medlem(ler) på førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Næstformand og formand kan ikke være på valg samme år. Hvis der er stemmelighed i bestyrelsen, har formanden to stemmer.

Som bestyrelsesmedlem vælges man for en 2 årig periode og bestyrelsen er skiftevis på valg, hvert andet år.

8. Valg af suppleant

9. Valg af revisor

10. Nedsættelse af eventuelle udvalg

11. Eventuelt

Medlemmerne indkaldes til generalforsamling pr. e-mail med 30 dages varsel.

Forslag der ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt meddeles til bestyrelsen og skal være dem i hænde senest 30. marts.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasser samt menig medlem(er) på førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

I særlige situationer (eks. pandemi og lignende) kan generalforsamling afholdes via elektroniske medier såsom Skype eller lignende. Bestyrelsen foranlediger dette.

Vedtaget på stiftende generalforsamling tirsdag den 11. august 2020.